تاريخ : 91/03/15 | 7 PM | نویسنده : رفیع زاده
چکیده‌هاي شیمی آلی (بخش 3)

گروه عاملی، گروهی از اتم های موجود در یک مولکول بزرگتر است که دارای واکنش پذیری شیمیایی مشخص هستند. چون گروه های عاملی در تمام مولکول هایی که وجود داشته باشند، تقریبا رفتار یکسانی دارند.....ادامه مطلب
تاريخ : 91/03/13 | 12 PM | نویسنده : رفیع زاده
چکیده‌هاي شیمی آلی (بخش 2)

اغلب مولکولهای آلی دارای پیوندهای کوالانسی قطبی هستند که نتیجه ی تقسیم نامتقارن الکترونها در اثر تفاوت الکترونگاتیوی اتم هاست.....ادامه مطلب
تاريخ : 91/01/28 | 11 AM | نویسنده : رفیع زاده
چکیده‌هاي شیمی آلی (بخش 1)

شیمی آلی ،مطالعه ترکیبات کربن است. اگر چه تقسیم شیمی به آلی و معدنی از لحاظ تاریخی صورت گرفته است،برای این تقسیم، دلیل علمی وجود ندارد...

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : 90/02/20 | 9 PM | نویسنده : رفیع زاده

نفت خامادامه مطلب
تاريخ : 90/02/19 | 4 PM | نویسنده : رفیع زاده
تست های شناسایی مواد آلیادامه مطلب
تاريخ : 90/02/18 | 5 PM | نویسنده : رفیع زاده

نفت سفیدادامه مطلب
تاريخ : 90/01/19 | 5 PM | نویسنده : رفیع زاده
زغال فعال شده Avtivated Carbon

ادامه مطلب
تاريخ : 89/05/29 | 3 PM | نویسنده : رفیع زاده

شیمی آلی سمومادامه مطلب
تاريخ : 89/05/29 | 2 PM | نویسنده : رفیع زاده

معرفی گروه های عاملی و روش شناسایی آنها در آزمایشگاه آلیادامه مطلب
تاريخ : 89/05/29 | 2 PM | نویسنده : رفیع زاده

تجزیه عنصری،تفکیک مخلوط ترکیبات آلی
ادامه مطلب
تاريخ : 89/05/29 | 2 PM | نویسنده : رفیع زادهآشنایی با روش های تفکیک و تخلیص ترکیبات آلی

*بخش دوم*ادامه مطلب
تاريخ : 89/05/29 | 2 PM | نویسنده : رفیع زاده
آشنایی با روش های تفکیک و تخلیص ترکیبات آلی

*بخش یک*ادامه مطلب
تاريخ : 89/05/09 | 2 PM | نویسنده : رفیع زاده
آریل هالید ها

ادامه مطلب
تاريخ : 89/04/07 | 12 PM | نویسنده : رفیع زاده
تهیه فنول ها به روش صنعتیادامه مطلب
تاريخ : 88/12/20 | 10 PM | نویسنده : رفیع زاده

ترکیبات آلی فلزیادامه مطلب
تاريخ : 88/12/18 | 6 PM | نویسنده : رفیع زاده
پيريدين

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/18 | 6 PM | نویسنده : رفیع زاده
استيل کلريد

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/18 | 6 PM | نویسنده : رفیع زاده
استيک انيدريد

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/18 | 6 PM | نویسنده : رفیع زاده
ساليسيليک اسيد

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/18 | 6 PM | نویسنده : رفیع زاده
حلاليت

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/13 | 11 AM | نویسنده : رفیع زاده

سنتز استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین)

بوسیله استیله کردن عامل OH در سالسیلیک اسید براحتی میتوان آسپرین تهیه کرد. این کار به روشهای متفاوتی امکان پذیر است. یکی از این روشها استفاده از استیک انیدرید در محیط اسیدی میباشد که با توجه به نقش کاتالیستی اسید معمولا در حضور استیک اسید یا سولفوریک اسید انجام میشود.

 روش مورد بحث دیگر استفاده از استیل کلرید در حضور پیریدین میباشد.

بخش عملی ادامه در ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 11 PM | نویسنده : رفیع زاده

 واکنش آسیلاسیون فریدل-کرافتس

در این واکنش یک گروه آسیل به حلقه بنزنی اضافه شده و محصول کتونی به وجود می آید...ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 11 PM | نویسنده : رفیع زاده
واکنش آلکیلاسیون فریدل-کرافتس

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 11 PM | نویسنده : رفیع زاده
تراکم آلدلي

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 11 PM | نویسنده : رفیع زاده
مکانیسم تراکم دیکمنادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 11 PM | نویسنده : رفیع زاده

 تراکم کلايزنادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 11 PM | نویسنده : رفیع زاده
 واکنش مايکل

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 11 PM | نویسنده : رفیع زاده
 واکنش ويتيگ

 ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 9 PM | نویسنده : رفیع زاده

 نوآرائي بکمنادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 9 PM | نویسنده : رفیع زاده
نمک دي آزونيوم و واکنش های  نمک دي آزونيوم

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 9 PM | نویسنده : رفیع زاده

آمین ها

  1. ساختار آمین ها
  2. واکنشهای آمین ها (حذف هافمن ٬ واکنش با آسیل کلرید ٬ واکنش با سولفونیل کلرید ٬ کسیداسیون آمین ها ٬ واکنش با آلکیل هالید و واکنش با آلدئید و کتون)
  3. روشهای تهیه آمین ها (احیا ترکیبات نیترو ٬ آلکیلاسیون آمین ها با آلکیل هالید ها ٬ آمیندار شدن کاهشی ٬ احیا نیتریل ها ٬ نوآوری هافمن ٬ نوآرایی کوتیموس ٬ نوآرایی اشمیت ٬ سنتز گابریل و احیا آمیدها )
  4. خصلت بازی آمین ها


ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 8 PM | نویسنده : رفیع زاده
واکنشهاي جانشيني نوکلئوفيلي

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 8 PM | نویسنده : رفیع زاده
نیتریل ها

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 8 PM | نویسنده : رفیع زاده
استر ها

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 8 PM | نویسنده : رفیع زاده
 آمیدها

ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/09 | 8 PM | نویسنده : رفیع زاده

 اسيد کلريدهاادامه مطلب
تاريخ : 88/12/08 | 11 PM | نویسنده : رفیع زاده
اسیدهای کربوکسیلیک

اسیدهای کربوکسیلیک دارای گروه عاملی کربوکسیل (CO2H) می باشد...ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/07 | 11 PM | نویسنده : رفیع زاده
اترها

اترها به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. Ar - O - Ar  اترهای آروماتیک
  2. R - O - Ar  اترهای آلیفاتیک - آروماتیک
  3. R - O - R   اترهای آلیفاتیک

 ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/07 | 11 PM | نویسنده : رفیع زاده
الکل ها

الکل ها دارای گروه عاملی OH_ (هیدروکسیل) هستند. این ترکیبات بر اساس کربن حاوی گروه هیدرکسیل به سه دسته تقسیم می شوند...ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/07 | 10 PM | نویسنده : رفیع زاده
  آلدئیدها و کتون ها

آلدئیدها و کتون ها دارای گروه عاملی کربونیل می باشند. در آلدئیدها گروه کربونیل حداقل به یک هیدروژن متصل است ولی در کتون ها کربونیل به هیدروژنی متصل نیست...ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/07 | 6 PM | نویسنده : رفیع زاده
آلکین ها

گروه عاملی این ترکیبات، پیوند سه گانه کربن ـ کربن است و به دو دسته آلکین های انتهایی و آلکین های داخلی تقسیم بندی می شوند...ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/07 | 6 PM | نویسنده : رفیع زاده
آلکنها

مشخصه یا گروه عاملی این ترکیبات٬پیوند دوگانه کربن کربن است...ادامه مطلب
تاريخ : 88/12/07 | 6 PM | نویسنده : رفیع زاده
آلکانها
آلکانها هیدروکربنهای سیر شده زنجیره ای با فرمول کلی CnH2n+2 می باشند...
 


ادامه مطلب
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ